Provozní řád MŠ

 

Údaje o zařízení

Adresa: Mateřská škola Praha – Radotín, Nám. Osvoboditelů 1367, 153 00 Praha – Radotín

Telefon: 734 249 811   IČO:70882541 

Ředitelka: Mgr. Věra Rohlíková  Zástupkyně: Mgr. Šárka Požárová 

Vedoucí ŠJ: Gabriela Pacáková, tel. 736 276 463 

Typ mateřské školy: s celodenní péčí  Kapacita:130      

Provoz školy

Provoz školy je od 6.30 do 17.00 hodin v pracovních dnech od 1. září do 30. června.

Provoz mateřské školy bývá obvykle po dohodě se zřizovatelem přerušený v měsíci červenci a srpnu ve všech mateřských školách. Provoz zajišťuje vždy pouze jedna mateřská škola. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zákonnému zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem.

Během školního roku může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem navrhnout i jiný termín omezení provozu mateřské školy a to zejména z důvodu neekonomického provozu, např. v době svátků, vedlejších prázdnin nebo jiných výjimečných dnů v roce. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dětí vždy předem.

Režim školy 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6:30  -   8:30  

doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity,

 8:30  -  9:30   

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a  zájmovou činnost, dopolední pohybové aktivity řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd

9:30 – 10:00    

svačina, příprava na pobyt dětí venku

10:15 -11:45  

pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách)

11:45 -12:30   

oběd a osobní hygiena dětí

12:30 -14:30   

poslech pohádky, odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí

14:30 -17:00   

osobní hygiena dětí, svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

17:00               

maximální doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

Pohybové aktivity       

V mateřské škole jsou herny, ve kterých je možnost omezeného pohybu. Pravidelně jsou zařazovány do dopoledních činností v rámci možností cvičení s dětmi řízené pedagogy. Ve třídách se pravidelně větrá.          

Pobyt venku

Od 10.00 do 12.00 hodin je umožněn dětem pobyt venku na školní zahradě nebo na vycházkách mimo areál školy

Školní zahrada je vybavena zahradními prvky, jednoduchým sportovním náčiním a koloběžkami, koly a pískovištěm.

Udržování pískoviště v čistotě a zakrývání plachtou obstarávají učitelky.                                                            

V odpoledních hodinách probíhají tělovýchovné chvilky ve třídě nebo na školní zahradě.

Pobyt venku probíhá v zimních měsících od 10.30 do 11.30 hod.        

Pobyt se odvíjí od povětrnostních podmínek. Výjimku tvoří prudký déšť, mrazy pod -10 C° a tropická vedra nad 30 C°.                                                      Odpočinek, spánek       

Doba odpočinku je od 12.30 do 14.30 hod. Děti nejsou ke spánku nuceny, mají možnost si vzít na lůžko svoji oblíbenou hračku. Uklízečka pečuje o pravidelné a řádné větrání lůžkovin a herny  - teplota místnosti je minimálně 18 C°.           

V letních měsících dobu odpočinku možno zkrátit. Dle teploty místnosti přizpůsobit oblečení - děti mohou odpočívat bez pyžama, bez přikrývky.                                                                                          

Lehátka, lůžkoviny se odkládají do odděleného samostatného prostoru. Pyžama si děti věší na háčky.

Stravování

Mateřská škola má vlastní školní jídelnu, která zajišťuje celodenní stravování pro děti a zaměstnance. Svačiny se podávají v době mezi  9.00 - 9.30  hod. a jsou připravovány na servírovacím vozíku. Děti si prostírají a servírují samy.

Obědy se vydávají v letních měsících od 12.00 hod., v zimních měsících od 11.45 hod. Polévky nalévají kuchařky, druhé jídlo si děti dle možností rozdávají samy.                                                                        

Odpolední svačina se vydává od 14.30 hod. formou samoobsluhy.                                                                   

Pitný režim

Děti mají po celý den možnost samostatně se obsloužit.                                                               

Pitný režim je zajišťován nabídkou čaje nebo vitamínových nápojů po celý den ve všech třídách.

Čaj je připraven na servírovacích stolcích, v letních měsících je pro děti připravena nabídka šťávy.                  

O doplňování nápojů se starají učitelky. Během pobytu na zahradě děti mají nápoj v uzavřené nádobě -možnost samostatného čepování do hrnků na jedno použití. Použité hrnky se odkládají do určené nádoby.

Otužování                                                                                 

Škola zajišťuje plavecký výcvik (pro přihlášené) za poplatek v plaveckém bazénu Radlice                                                                                          

V letních měsících je využíváno brouzdaliště na školní zahradě Nám. Osvoboditelů 1367 v dopoledních hodinách.                   

Při koupání škola vychází z individuálních potřeb dítěte a přihlíží k možnostem dítěte vzhledem k jeho zdravotnímu stavu.                                                                                      

K otužování dochází i na vycházkách za každého počasí, které zajišťují pobyt na čerstvém vzduchu.                                      

Hygienická zařízení            

Teplota všech místností je minimálně 18 C°. Denně jsou všechny prostory - herny, sociální zařízení, chodby, schodiště vytírány na vlhko, 1x denně se luxuje, utírá prach.                                                                   

Místnosti se denně větrají, záchody a umyvadla omývají desinfekcí.

Děti používají vlastní ručník, vlastní kartáček na zuby + kelímek, vlastní hřeben.    

Zahrada                              

O pravidelnou údržbu zahrady (sekání trávy, údržba bazénu, dezinfekce pískovišť, údržba ploch) pečuje školnice a údržbář školy.

Způsob nakládání s prádlem

Mateřská škola má vlastní prádelnu.                                                          

Manipulaci s prádlem, praní, skladování, evidenci prádla zajišťuje školnice.                                                        

Čisté prádlo je skladováno ve skladech pro čisté prádlo.                                                                                      

Výměna lůžkovin je zajišťována jednou za 21 dní, ručníků jednou týdně, v případě potřeby ihned.                                                                                           

Použité prádlo se skladuje ve vyčleněném prostoru a v koších vyhražených pro použité prádlo.                                                                                  

           

                                                                                 

V Praze dne 1. srpna 2014

 

 Mgr. Věra Rohlíková

ředitelka právního subjektu