Stanovení úplaty

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ nám. Osvoboditelů 1367, Praha 5 - Radotín

Ředitelka Mateřské školy, Praha 5 - Radotín, nám. Osvoboditelů 1367 ( dále jen mateřská škola ) na základě  ustanovení § 123 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb.., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ( školský zákon ) a § 6 vyhlášky MŠMT č. 43/2006Sb., o předškolním vzdělávání stanovila s platností 1.9.2012 výši úplaty za předškolní vzdělávání takto: 

 

I. Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Dle § 123 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., ( Školský zákon ) je vzdělávání  v  posledním ročníku mateřské školy bezúplatné.  Týká se dětí, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6 let věku  nebo jim byl povolen odklad povinné školní docházky. Ostatní zákonní zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání,  jejichž věková hranice je nižší než věk dětí v poslednínm ročníku mateřské školy, úplatu hradí.

 

II. Základní částka úplaty

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání  na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2010/2011 dle § 6 odst. 2 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je ve stejné výši pro všechny děti. Částka na příslušný měsíc pro polodenní i celodenní docházku ve výše zmíněném roce činí 600,- Kč. Úplata za dítě, které nedocházelo ani jeden den v měsíci se nijak nekrátí.

 

III. Snížení nebo prominutí úplaty

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon ) ve znění § 6 odst. 3 a odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ukládá ředitelce MŠ rozhodnout dle správního řádu, o snížení nebo prominutí úplaty. Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce MŠ, ředitelka rozhodne o prominutí úplaty zákonnému zástupci  dítěte, který pobírá sociální příplatek dle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. ( příjem rodiče je nižší než 1,25 životního minima ) Snížení nebo prominutí úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v kterém byla písemná žádost plátcem doručena.

 

IV. Úplata v době přerušení provozu

V době omezení nebo přerušení provozu během školního roku , při uzavření mateřské školy na minimálně 5 dní,se úplata poměrně sníží.

 

V. Splatnost úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.  Neplnění a sankce tohoto ustanovení jsou stanoveny ve směrnici č. 14/2009, o vybírání poplatku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů.

 

S účinností od 1. 9. 2012

V Praze dne 6. 2. 2012 

Věra Rohlíková

ředitelka mateřské školy