Základní cíle mateřské školy

Filosofií našich mateřských škol je rozvíjet u dětí samostatné a zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy, umožnit dětem jejich vzdělávání již od útlého věku, pochopitelně s přihlédnutím k jejich možnostem, zájmům a potřebám. Veškeré snažení zaměstnanců směřuje k tomu, aby se děti mezi námi cítily maximálně šťastně a spokojeně.

 Náš vlastní vzdělávací program s názvem „ Hastrmánkovy pentličky“ vychází z RVP PV. Každá lidská bytost je jedinečná, proto se snažíme přistupovat k dětem individuálně :

* ať zkoumají své okolí
* ať vyjadřují své myšlenky, city, prožitky, chyby
* ať se u nás cítí v bezpečí
* ať mají možnost výběru chci nebo nechci, zúčastním se nebo nezúčastním

Nabízíme dětem individuální přístup s bohatou nabídkou činností v průběhu celého dne, s dostatkem volnosti, svobody a samostatnosti.

Péče o zdraví:

Cílem je prospívat fyzickému, psychickému a sociálnímu zdraví, růstu a vývoji dítěte.
Dítě je vedeno:
· K poznávání své identity ve vztahu k druhým a okolí tak, že získává pozitivní zkušenosti
· k péči o své zdraví,
· k vývoji zodpovědnosti za své jednání a chování
· k zodpovědnosti za svoji každodenní osobní hygienu
· k bezpečnému chování v daném prostředí
· k dobrému chování při stolování
· k pozitivním vztahům ke svým kamarádům
· k pozitivním vtahům k dospělým lidem
· k nenásilnému chování

Rovnováha by měla být vytvořena mezi prací , odpočinkem a zábavou.
V celém objektu a venkovních prostorách mateřské školy je zákaz kouření.

Práva dítěte
Dítě má právo:
· aby mu byla společností poskytnuta ochrana ( potřeba jídla, pití, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by ho mohli zranit )
· být respektováno jako jedinec ve společnosti ( právo na přátelství, respektování barvy pleti, rasy, jazyka, sociální skupiny )
· na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo žít s každým ze svých rodičů, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo dostávat i projevovat lásku..)
· být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život ( právo na chování přiměřeně k věku, právo jednat a žít svým vlastním způsobem )

Vybráno z Úmluvy o právech dítěte

Práva zákonných zástupců
Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání uspokojováním přirozených potřeb dítěte zaměřené na základy celoživotního vzdělávání. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a MŠ. Zákonní zástupci mají právo :
· na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
· po dohodě s učitelkou být přítomní výchovným činnostem ve třídě
· konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
· přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy
· požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

Zákonní zástupci jsou informováni o všem , co se v MŠ děje webovými stránkami
 
https://radotinska-ms-hastrmanek.webnode.cz/

nástěnkami v šatnách dětí, na schůzkách, při individuálních pohovorech, na besídkách a při různých společných akcích.
Zákonní zástupci mají povinnosti:
· zajistit, aby přihlášené dítě řádně docházelo do MŠ a bylo předáno osobně učitelce do třídy
· při vyzvedávání dítěte jinou osobou, mít vyplněné "Zmocnění", kde jsou uvedeny pověřené osoby
· předat dítě do MŠ zcela zdravé ( učitelky mohou, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí , nepřijmout dítě se silným nachlazením či infekčním onemocněním )
· po vyléčení infekčního onemocnění dítěte přinést potvrzení od lékaře
· nahlásit změny v důležitých datech dítěte ( změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny )
· v termínech platit úplaty za předškolní vzdělávání a stravné
· na vyzvání ředitelky se osobně dostavit k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu MŠ