Zápis do MŠ

Přijímací řízení do mateřské školy

 

1.1.   Zápis dětí do mateřské školy pro následující školní rok stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem .Veřejnost je informována prostřednictvím Radotínských novin a plakátů na veřejných vývěskách. Děti mohou  být přijímány i v průběhu roku, pokud jsou ve škole volná místa.

 

1.2.   Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka :

         dle stanovených „Kritériích pro přijímání dětí do MŠ“ zde

 

O zařazení zdravotně postiženého dítěte rozhoduje ředitelka na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, dětského lékaře, PPC nebo SPC příslušného zaměření.

 

1.3.   O výsledku přijímacího řízení jsou zákonní zástupci vyrozuměni osobním předáním  

písemného „Rozhodnutí o (ne)přijetí dítěte do mateřské školy“